Introducció

Des de la seva fundació al 1978, l’ITeC ha dedicat una part molt important de la seva activitat a l’estructuració de la informació, a la normalització lingüística del sector, a l’estandardització d’àrees diverses del procés constructiu, i a la certificació de la qualitat de productes i empreses. Aquestes activitats han buscat sempre la màxima difusió posant a l’abast de tots els agents del sector les eines necessàries per a utilitzar aquest coneixement.

D’aquí han sortit iniciatives ben consolidades avui en dia al sector: el BEDEC1, la metodologia i software TCQ2, el Registre de Materials3, els DAU4, els ApTO5, i els ETA6, abans anomenats DITE.

Es doncs natural que, en el moment de presentar-se la necessitat de disposar de biblioteques d’objectes per al modelat en BIM (Building Information Modelling), produïdes per diversos actors, l’ITeC aboqui la seva experiència en la proposta d’un estàndard per a la creació d’aquests objectes BIM: eCOB®.

La posició transversal dins del sector, una interlocució quotidiana amb els agents, la pluridisciplinarietat dels seus equips, i l’experiència en aquest exercici, fan viable el llançament d’aquesta primera versió que entenem com a oberta i evolutiva, de forma que s’hi pugui incorporar tot allò que permeti a qualsevol dels agents del sector (fabricants, projectistes, constructors) sentir-se còmode i ben representat per l’estàndard.

eCOB® (Estàndard de Creació d’Objectes BIM)7 s’ofereix al sector com a eina per a dotar de qualitat els models BIM, així com facilitar la necessària interoperabilitat entre tots els agents que participen d’un projecte de Construcció, sigui d’edificació o d’obra civil.

1 Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius.

2 Per a gestió de pressupost, planificació, certificació, seguretat i salut, control de qualitat, impactes ambientals.

3 Reconegut pel Código Técnico de la Edificación (CTE).

4 Document d’Adequació a l’Ús, certificat reconegut pel Código Técnico de la Edificación (CTE).

5 Aptitud Tècnica a l’Obra, certificat reconegut pel Código Técnico de la Edificación (CTE).

6 European Technical Assessment, certificació europea per a productes innovadors que possibilita el marcatge CE.

7 eCOB® és una marca registrada per l’ITeC.