FAQs sobre Objectes BIM i l’estàndard eCOB®

El Building Information Modeling  és un sistema de gestió de les obres de construcció basat en l’ús d’una maqueta virtual tridimensional que es relaciona amb bases de dades. Aquestes maquetes s’anomenen models BIM i permeten construir i emmagatzemar la informació necessària per operar en les diferents fases del cicle de vida de les construccions dins el camp de l’edificació i obra civil.
Els models BIM s’obtenen a partir de la construcció virtual amb objectes que, amb els seus propis atributs, representen els elements constructius físics (productes i sistemes) a gestionar o controlar en un projecte. Els objectes BIM de les maquetes virtuals poden estar connectats a un o diversos registres de bases de dades i permeten emmagatzemar informació dels espais construïts, elements, materials, mitjans i recursos implicats en la seva gestió.
Els models BIM estan orientats a objectes, això vol dir que es defineixen amb dades en forma de propietats (camps) i valors (atributs). Els objectes s’agrupen per classes que representen les parts funcionals de les construccions (pilars, murs, forjats, etc.) i cada classe té un grup de propietats específic de la funció dels elements que agrupa. L’orientació a objectes dels models BIM permet l’accés ràpid i directe a les propietats dels objectes individuals.

Els objectes BIM son unitats d’informació dins d’un model BIM amb representació geomètrica en dues o tres dimensions i amb les propietats i valors definits per l’objecte. Els objectes BIM poden ser espais, elements constructius, materials o ajudes de modelatge (vegeu la definició d’objectes BIM a l’Annex 1 de l’eCOB).

Els objectes poden expressar-se en forma d’element tridimensional amb dades associades, o bé en forma de material que forma part d’una biblioteca on, tanmateix hi consten les dades tècniques necessàries.

La forma BIM més adequada per a un producte de construcció dependrà de la seva funció, usos principals, composició, variants, naturalesa dels materials, incorporació en obra i altres aspectes a tenir en compte per part dels titulars de productes de construcció quan es plantegen elaborar un catàleg BIM de la seva producció.

Perquè els projectistes disposin d’informació en format BIM dels productes de construcció quan estan definint les solucions del projecte i incorporant-les al mateix. Si els projectistes poden consultar les prestacions dels productes en forma d’objecte BIM, l’elecció de les solucions constructives, prescripció i preparació d’especificacions tècniques resulta més directa, àgil i transparent.

És del màxim interès per a tots els agents involucrats a la construcció, que els objectes BIM siguin confeccionats d’acord amb una forma comuna d’estructuració de la informació que permeti realitzar els estudis i anàlisis comparatives que siguin necessaris. Aquest és un dels principals objectius de l’estàndard eCOB®.

A la majoria de casos, els productes de construcció son parts d’elements constructius i per prendre cos han d’anar acompanyats d’altres sistemes i components. Si un element BIM pot estar format per un o diversos sistemes constructius i cada sistema al seu torn es compon de diferents components, la relació entre els elements BIM i els productes de construcció és d’1 a N (per exemple; element BIM interior -> sistema d’impermeabilització -> component / producte membrana). Si un fabricant vol digitalitzar el seu producte de construcció, un element BIM ha de definir -encara que sigui de forma genèrica- els components que acompanyen al seu producte dins de l’element.

Però també passa al revés, un mateix producte de construcció pot tenir ús sobre diferents classes d’elements BIM (per exemple; producte de formigó -> en elements BIM de sostres o pilars o bigues o escales, etc). En aquest cas, el més convenient és que el producte es representi com a material BIM i pugui descarregar-se com a tal, sense haver d’adoptar una forma d’element concreta.

Finalment, als models BIM hi ha molts productes que no es representen gràficament per limitacions tecnològiques dels programes de modelatge (dificultat de generació de formes, mida dels arxius, etc) però en canvi son igual d’importants dins dels processos de construcció que altres elements que sí es modelen (per exemple, les potes d’ancoratge, una platina, el bastiment de base d’una finestra, l’armadura d’un pilar de formigó armat, etc.). Encara que no com a objectes BIM, aquests productes de construcció poden adoptar altres formats digitals que els representin igualment en els models BIM (per exemple, una partida d’obra sobre els elements BIM relacionats).

L’ITeC orienta els titulars de productes de construcció a plantejar l’estratègia d’elaboració BIM dels seus productes cas per cas, tenint en compte les premisses anteriors i l’estat de l’art en els processos BIM.

Els models BIM son bases de dades digitals orientades a objectes i per assegurar la seva qualitat cal garantir la informació dels objectes que el conformen. Quan la informació que contenen els objectes BIM està estandarditzada, es simplifica la seva gestió i consulta.

La digitalització de la informació presentada d’acord amb un mateix estàndard facilita avaluacions comparatives objectives que ajuden en la presa de decisions de projecte. Si els objectes poden comparar-se, també poden fer-ho els models en què participen i les construccions que representen i d’aquesta manera es millora l’eficiència global del Sector de la Construcció.

L’estàndard eCOB® s’ha desenvolupat perquè encara no hi ha un estàndard per a la creació d’objectes BIM que doni resposta als contextos normatius europeu i nacional. L’estàndard eCOB® ha observat la perspectiva internacional, s’ha basat en els estàndards oberts del format IFC i els ha adaptat a la realitat local.

A tots els actors que participen en els projectes de construcció: promotors, fabricants, projectistes, constructors i usuaris finals.

El treball en BIM és col·laboratiu per definició, això obliga als diferents agents dels projectes a configurar models que es complementin per a la definició d’una construcció o actiu. L’estàndard eCOB® presenta uns criteris i regles comuns a tots els agents per poder definir, comunicar o modificar la informació dels objectes continguts en un model BIM.

L’estàndard eCOB® resulta d’especial interès per als agents que han de generar objectes BIM: ja siguin empreses que volen digitalitzar productes de construcció o projectistes que dissenyen solucions constructives, les especifiquen i les inclouen als models BIM.

L’estàndard eCOB® també interessa als promotors públics o privats, licitadors i usuaris finals perquè els ofereix la possibilitat d’organitzar la informació dels seus actius, gestionar-los més eficientment i analitzar les dades globals que se’n generen durant el cicle de vida de la construcció.

Qualsevol tècnic amb capacitat de desenvolupar un objecte BIM, com per exemple:

  • Empreses que desenvolupen catàlegs BIM.
  • Empreses fabricants de productes de la construcció.
  • Projectistes que desenvolupen les seves pròpies col·leccions o llibreries d’objectes.
  • Corporacions, organitzacions, públiques o privades que necessiten disposar de llibreries pròpies.
L’estàndard eCOB® és d’ús lliure. Qualsevol tècnic, empresa, projectista amb capacitat de realitzar o desenvolupar un objecte BIM, pot seguir els requisits assenyalats a l’estàndard de manera que a la finalització, si els ha aplicat correctament disposarà d’un objecte basat en estàndard eCOB®. La utilització de l’estàndard no requereix de cap subscripció o abonament.
L’estàndard eCOB® permet desenvolupar objectes en qualsevol plataforma de modelat digital. La decisió d’adoptar un o diversos d’aquests formats correspon al titular de l’objecte.
L’ús de l’estàndard eCOB® és lliure. Existeixen desenvolupadors especialitzats i reconeguts en la seva aplicació. Aquests especialistes han realitzat una formació específica i es mantenen al corrent de les especificacions de la versió vigent de l’estàndard. A la pàgina web oficial de l’eCOB® figura una relació actualitzada* dels desenvolupadors acreditats. Només els desenvolupadors que apareixen en aquesta són desenvolupadors certificats eCOB®.

Malgrat això, els desenvolupadors d’objectes poden fer-los aplicant diferents estàndards, per la qual cosa, en sol·licitar-los un treball caldrà especificar que aquests han de ser realitzats sota estàndard eCOB®.

(*) La relació actualitzada de desenvolupadors es troba en procés de definició. Els interessats en constar-hi poden sol·licitar-ho amb el formulari de contacte d’aquesta web.

L’estàndard eCOB® pretén ser obert i evolutiu, comptant amb les aportacions de tots els agents del sector.

Aquesta pàgina web conté un enllaç de contacte que permet donar a conèixer qualsevol suggeriment, proposta, idea o esmena que contribueixi a la millora de l’estàndard.

Les entitats representatives de diferents agents del sector poden vincular-se a l’estàndard a través de convenis de col·laboració que permeten incorporar-se a programes de treball específics.

L’estructura de l’estàndard permet incorporar normatives específiques per a diferents països o entorns geogràfics. Els interessats en disposar d’una versió eCOB® específica i adaptada a la singularitat d’un país poden sol·licitar-ho a través del formulari de contacte d’aquesta web.
Els primers objectes desenvolupats d’acord amb l’estàndard eCOB® són els que formen una primera fase de la biblioteca d’objectes genèrics de l’ITeC. Actualment, s’està iniciant el desenvolupament d’objectes de marca o industrials. Els primers objectes genèrics són accessibles des de la web https://metabase.itec.cat/bim/ca/filter, en la que es poden consultar tots ells y descarregar de franc dos objectes demostratius que apareixen marcats com a ”Demo”. Aquests primers objectes han estat desenvolupats conjuntament amb l’empresa BIMETICA. Encara que al web indicat també existeixen altres objectes industrials o de marca, la majoria encara no estan basats en eCOB®. Els que segueixen l’estàndard es distingeixen perquè abans de la descàrrega, es possible consultar en pantalla els conjunts de propietats vinculades a l’objecte BIM.