Annexos

1

1. Definicions

 • Objectes BIM: Unitats d’informació dins un model BIM amb representació geomètrica en 2 i/o 3 dimensions que contenen propietats i valors per a definir-lo. Els objectes BIM poden ser espais, elements, materials o ajudes de modelat.
  • Espais BIM: Representació digital del projecte, àrea, zones o volums en els que es troben els elements BIM. Jerarquitzen l’estructura espacial del projecte i el divideixen agrupant els objectes en subconjunts de manera que qualsevol element pugui ser contingut en una de les classes d’espais BIM (>IfcSite, IfcBuilding, IfcStorey, IfcSpace).
  • Elements BIM: Representació digital de parts d’una construcció seguint l’estàndard dels Building Elements de les>Industry Foundation Classes (Classes fonamentals de la Indústria definides a la norma EN ISO 16739).
  • Materials BIM: Representació digital de la matèria constituent (materials físics amorfs) de l’element constructiu, capes o components, segons queden incorporats a l’obra (fàbrica ceràmica, acer, formigó armat, etc.). Els materials BIM no sempre coincideixen amb els productes subministrats a l’obra que tenen formes definides i finites (peces ceràmiques, planxes d’aïllament, etc.).
  • Ajudes BIM: Representació digital d’objectes auxiliars que serveixen de suport per a la producció del model BIM (>IfcGrid,>IfcGridAxis,>IfcAnnotation, etc).
 • Classes IFC: Classes fonamentals de la indústria de la construcció definides a la norma EN ISO 16739.
 • Classes BIM eCOB®: Ampliació de les classes IFC per adaptar-les al context normatiu vigent i la tecno-diversitat local.
 • Tipus BIM®: Cadascun dels grups d’elements d’un model BIM que tenen una mateixa estructura, forma general i propietats principals comunes a un cert nombre d’individus. Els tipus BIM eCOB® relacionen cada element BIM amb una o diverses partides d’obra de manera que les quantitats extretes d’un model BIM s’incorporin als amidaments per a programes de pressupostos, plecs de condicions, planificació, certificació, impactes ambientals, etc.
 • Psets (Property sets): Grup de Propietats dels objectes BIM que s’agrupen per informar sobre un mateix tema (per exemple les propietats per a cada tipus d’element, 5D, 6D, 7D, Classificacions, Topologia, etc).
 • Nivells de desenvolupament BIM (Levels of Development):
  • Nivell de geometria (Level of Geometry): Expressió gràfica dels elements BIM per diferents escales de visualització/impressió.
  • Nivell d’informació (Level of Information): Dades tècniques dels elements BIM requerides per donar resposta als requisits exigits per a una etapa del projecte.
 • Etapes del projecte: Successió de fases en què es pot trobar una obra de construcció des de la concepció preliminar fins la seva desconstrucció i reciclatge.
  • Definició de l’encàrrec: Etapa inicial del projecte en què s’identifiquen les seves necessitats i es defineix l’encàrrec mitjançant un programa d’usos.
  • Estudis previs: Etapa de projecte en què s’estudia la seva viabilitat tècnica i econòmica, s’identifiquen els riscos (problemes i obstacles) i es busquen les fonts de finançament per dur-lo a terme.
  • Avantprojecte: Etapa de projecte a on s’exposen els aspectes fonamentals de les característiques generals de l’obra per tal de proporcionar un encaix o primera imatge global i s’estima un avanç de pressupost.
  • Projecte Bàsic: Etapa de projecte en què es defineixen de mode precís les característiques generals de l’obra mitjançant l’adopció i justificació de solucions amb contingut suficient com per sol·licitar la llicència municipal però considerat insuficient per a dur a terme l’execució de l’obra.
  • Projecte Executiu: Etapa de projecte en què es defineix l’obra en la seva totalitat mitjançant projectes i estudis tècnics requerits per la legislació sectorial per iniciar l’execució de l’obra.
  • Licitació i construcció: Etapa de projecte en què es licita i construeix d’acord amb les especificacions del projecte executiu i se’n fa un seguiment (registre d’ordres, assistències, incidències de Seguretat i Salut i modificacions de projecte autoritzades pel director d’obra).
  • Lliurament i “As built”: Etapa de projecte en què es lliura a l’administració pública competent la documentació del seguiment de l’obra (Llibre d’Ordres i Assistències, Llibre d’Incidències de Seguretat i Salut, modificacions de projecte, autoritzacions administratives i certificat final d’obra) i de control de l’obra (recepció de productes, característiques, instruccions d’ús, manteniment i garanties).
  • Explotació i manteniment: Etapa de projecte en què la construcció es posa ús i es manté en el seus usos i prestacions previstos. Les operacions de modificació que tinguin per objectiu ampliar els usos o prestacions del projecte no es considerarien dins d’aquesta fase i el retornarien als estadis inicials de definició, estudis, avantprojecte, etc.
  • Desconstrucció i reciclatge: Etapa de projecte en què es planifica i s’executa el desmuntatge dels components de la construcció (productes, materials, residus) i se’n gestiona el reciclatge perquè l’emplaçament de l’obra quedi lliure per a nous projectes o usos.
 • Partida d’obra: Unitat que realitza un mateix grup d’especialistes en una obra de construcció i que és la part més petita que pot formar un pressupost en sí mateixa, amb o sense costos indirectes.