Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

L’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC, d’ara en endavant ITeC, com a responsable del tractament de les dades personals dels usuaris del lloc web, informa els usuaris sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, l’ITeC garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractament de dades

Les dades de caràcter personal requerides en els formularis inclosos en el lloc web seran tractades de conformitat amb la normativa de protecció de dades i incloses en un fitxer titularitat de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

En acceptar la present política de privacitat, accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals facilitades amb la finalitat de poder gestionar el registre dels usuaris en les pàgines web, així com per remetre’ls informació.

Comunicació d’informació a tercers

L’ITeC informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió estigui emparada en una obligació legal.

Drets dels usuaris

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (REPD) concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de l’ITeC, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita per correu electrònic a [email protected] o a la següent adreça: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Wellington 19, 08018, Barcelona, ​​a l’atenció del Departament de Comunicació. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.